browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Głównym celem stowarzyszenia jest wyzwalanie, wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.

Stowarzyszenie działa od czerwca 2004 roku. Prowadzi społeczną szkołę publiczną w Buchcicach, a od 2008 roku również przedszkole. Podstawowa działalność opiera się na edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Stara się nie ograniczać do działań wynikających z ustawy o systemie oświaty, ale organizuje również zajęcia dodatkowe, wyjazdy na basen, wycieczki integracyjne. Stara się aby szkoła nie była tylko ośrodkiem edukacji, ale organizowała również życie kulturalne dla wszystkich mieszkańców, a więc dzieci, młodzieży i osób starszych. Czyni również starania w kierunku integracji całego środowiska lokalnego.

Władze (zarząd):

Prezes Zarządu – Okaz Piotr

V-ce Prezes – Bień Monika

Sekretarz – Stefan Beata

Skarbnik – Nawrocki Marcin

Członek Zarządu –Tomasz Bień

Dane teleadresowe:

Adres: Buchcice 6, 33-170 Tuchów

Tel. 505 052 393

E-mail: psp_buchcice@op.pl

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Oświatowego odbędzie się 20 października 2021 r. (środa) o godz. 1815 w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Buchcicach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.

Prezes Zarządu

Piotr Okaz