browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Radosna szkoła

 

Miejsce zabaw dla dzieci w naszej szkole w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.

Za­daniem  jest za­pew­nienie moż­li­wo­ści or­ga­ni­zacji zabaw ru­cho­wych, zgod­nie z na­tu­ral­ny­mi po­trze­ba­mi roz­wojowy­mi dzie­ci, zwią­za­ny­mi z dużą ak­tyw­no­ścią fi­zycz­ną. Jest ono u­rzą­dzo­ne tak aby za­spo­kajać po­trze­bę ruchu i za­bawy dziec­ka. W tym celu szkol­ne  miej­sce zabaw jest wy­po­sa­żone w:

  • duże, miękkie klocki, ze­sta­w du­żych figur geo­metrycz­nych, wy­ko­na­ne w ko­lory­styce przy­ja­znej dla dzie­ci,
  • miękkie piłki w róż­nych ko­lorach i wiel­ko­ściach,
  • materace do zabaw ruchowych które mogą być łą­czo­ne i u­sta­wiane w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach,
  • tory przeszkód, które mogą skła­dać się z e­lemen­tów wy­ko­na­nych z róż­nych fak­tur i mogą być u­kła­dane w róż­no­rod­ne ksz­tał­ty,
  • e­lemen­ty lub ze­sta­wy e­lemen­tów u­moż­li­wia­ją­ce po­kony­wa­nie wy­so­ko­ści,
  • inne ma­te­riały do in­te­gra­cji zmy­sło­wej i sty­mu­la­cji wie­lo­zmy­słowej

 

Digital image