browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Indywidualizacja nauczania

 

 

bil

 

Projekt „Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I-III SP w Buchcicach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nr projektu: WDN-POKL.09.01.02-12-002/11

Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Podziałanie 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Beneficjent: Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach

Jednostka realizująca projekt: Publiczna Szkoła Podstawowa w Buchcicach

Kwota dofinansowania: 30 000 zł

Okres realizacji: 01.09.2012r. – 30.06.2013r.

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/ uczennic klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej w Buchcicach poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I-III w ramach indywidualizacji.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I-III:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia komputerowe,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk  matematyczno – przyrodniczych.

2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

3. Wycieczki edukacyjne.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:

  • poprawienia umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania,
  • poprawienia sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zdobycia podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem

Harmonogram zajęć dodatkowych pobierz

Regulamin rekrutacji pobierz